Regulamin

Regulamin

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.psychologchelm.pl jest Joanna Mielniczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą w Chełmie przy ul. Popiełuszki 11, posiadająca nr NIP: 5632168334, REGON: 060625992, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.
 3. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze strony www.psychologchelm.pl, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów towarów dostępnych w ofercie.
 4. Usługodawca przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.
 • 2. Definicje
 1. Usługodawca – podmiot prowadzący działalność pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą w Chełmie ul. Popiełuszki 11, posiadający nr NIP: 5632168334 REGON: 060625992, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Użytkownik – podmiot zainteresowany zawarciem umowy
 3. Klient – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług lub zakup towaru zawarta z Klientem na warunkach i trybie określonym w Regulaminie
 5. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.psychologchelm.pl
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze strony, w tym w szczególności zasady zamawiania usług oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy
 7. Towar treści cyfrowe znajdujące się w aktualnej ofercie, produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności: Zestawy Ćwiczeń Terapeutycznych, E-booków.
 8. Zakup – oznacza transakcję sprzedaży towarów przez Usługodawcę, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta
 • 3 Techniczne warunki korzystania
 1. W ofercie Strony dostępna jest sprzedaż Zestawów Ćwiczeń Terapeutycznych.
 2. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja. Konieczna jest akceptacja regulaminu przez Klienta oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 3. Do korzystania z Usług wymagane są:
  1. dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer/Mozilla Firefox w zaktualizowanej wersji;
  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem korzystania z:
 5. Programów Rozwoju Osobistego i E-booków udostępnianych w formie pliku komputerowego w formacie PDF, jest posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 • 4 Zawarcie umowy
 1. W celu zamówienia towaru należy wejść na stronę psychologchelm.pl, a następnie dokonać wyboru towaru.
 2. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
 3. Imienia i nazwiska
 4. Numeru telefonu
 5. Adresu e-mail
 6. Akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego ,,Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin” oraz wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie towarów, wynikające z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
 8. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do zamówienia usługi lub towaru potrzebna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Zgodę należy wysłać na adres email: kontakt@joannamielniczuk.pl

Programy rozwoju osobistego, e-booki

 1. Zakupione i opłacone treści cyfrowe w formie PDF, będą przesłane przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zakupu.
 2. Termin wysłania pliku wynosi do 2 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy towaru do Klienta, liczy się od momentu zaksięgowania płatności za wskazany towar na koncie Usługodawcy.
 • 5 Wynagrodzenie i sposób płatności
 1. Klient chcąc dokonać zakupu zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybrany przez siebie towar zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami znajdującymi się na stronie.
 2. Walutą rozliczeniową jest złoty polski – PLN.
 3. Wynagrodzenie uiszczane jest za pomocą:
 4. Kanału płatności dostępnego na stronie – za pośrednictwem Przelewy24
 5. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z Usługodawcą pod adresem email: kontakt@joannamielniczuk.pl
 6. W każdym przypadku koszt usługi lub towaru powinien być uiszczony przed rozpoczęciem świadczenia przez Usługodawcę. Brak zapłaty  w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku dostarczenia
 7. Klient zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy. Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24.
 8. Po zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość potwierdzającą zakup towaru.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu oraz przekazaniu danych niezbędnych do jego wystawienia na adres e-mail: kontakt@joannamielniczuk.pl. Rachunek zostanie wysłany do 7 dni roboczych od dostarczenia towaru.
 • 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysyłając swoje oświadczenie na adres email: kontakt@joannamielniczuk.pl
 2. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Usługodawcę (zgodnie z regulaminem Przlewy24) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 3. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na wykonanie usługi przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13 ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 • 7 Prawa i obowiązki stron
 1. Usługodawca:
 • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar.
 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • kieruje się polityką ochrony danych osobowych.
 • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku dostarczenia towaru, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i dostarczenia towaru w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 1. Klient:
 • ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 • może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 • ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 • ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
 • zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 • w przypadku zakupu Towaru na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy i Regulaminu.
 • 8 Korzystanie ze strony

 

Strona internetowa

 1. Wszelkie teksty, materiały, informacje, pliki i zdjęcia na stronie objęte są ochroną, wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie jej elementów lub wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw osobistych i majątkowych.

Treści Cyfrowe

 1. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej jedynie na własny użytek.
 2. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
 4. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
 5. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
 6. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
 7. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
 8. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
 9. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej
 • 9 Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
 1. Niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.
 2. Braku możliwości dostępu do strony, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do strony przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
 3. Siły wyższej.
 4. Awarii, z przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu strony.
 6. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania strony.
 7. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Klienta.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.
 2. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania strony lub niektórych jej funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.
 • 10 Postępowanie reklamacyjne
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 30 dni od chwili dostarczenia towaru lub od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana Usługodawcy

na adres e-mail: kontakt@joannamielniczuk.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych osobowych oraz uzasadnienie.
 2. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany email zwrotny, zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 • 11 Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Joanna Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą w Chełmie ul. Popiełuszki 11, posiadająca nr NIP: 5632168334, REGON: 060625992, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług, otrzymanie towaru lub uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.
 4. Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i Użytkowników strony.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
  – zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia rachunku
  – udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
  – udzielania informacji o oferowanych usługach i towarach
  – wysyłania informacji handlowych i marketingowych
  – analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane służą do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i doskonalenie oferty.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.
 7. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody. Z prawa tego może skorzystać Klient lub Użytkownik w dowolnym czasie przesyłając stosowną informację na adres email: kontakt@joannamielniczuk.pl
 8. Użytkownik lub Klient strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej psychologchelm.pl w taki sposób, aby Klient lub Użytkownik oraz Usługodawca mogli przechowywać treść Regulaminu, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.
 4. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.